Svátost biřmování

Svátost biřmování

Svátost biřmování je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

 

Podmínky:

věk alespoň patnáct let

křest

kmotr – již biřmovaný

dostatečná příprava

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje jednou za čas po vyhlášení v kostele. Příprava ke svátosti probíhá ve skupinách pod vedením kněze. Začátek přípravy je vždy ohlášen předem.

 

Hymnus: Veni sancte Spiritus

Přijď ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít.
Přijdi Otče ubohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský utěšiteli,
něžný duší příteli,
rač nás mile zotavit.
V práci libý pokoji,
Smiřiteli v rozbroji,
Rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v Tebe věřící,
rač milostně naplnit.
Člověk bez Tvé pomoci,
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Viny z duší našich smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.
Srovnej, co je zkřiveno,
zahřej, co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící,
vroucně Tebe prosící,
dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu,
v smrti dodej útěchu
a dej v radost věčnou vjít.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země.
Modleme se. Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha svatého poučil a posvětil, dej ať v tomto Duchu správně smýšlíme a z jeho útěchy se stále radujeme.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.