Litanie k sv. Judovi Tadeáši

Litanie k sv. Judovi Tadeáši

Litanie ke sv. Judu Tadeášovi se modlíme v naši farnosti 28 dne každého měsíce


Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože,
smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože,
smiluj se nad námi!

Svatá Maria, oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko, ...
Matko dobré rady,
Královno apoštolů,
Královno všech svatých,

Svatý Judo Tadeáši, oroduj za nás
Příbuzný Ježíše, Maria a Josefa, ...
Úctyhodný a slavný apoštole,
Učenlivý učedníku Božského Mistra,
Pravý následovníku Ježíšův,
Poutníče ve stínu Božské Prozřetelnosti,
Svědku víry,
Milovníče chudoby,
Vzore pokory a trpělivosti,

Lilie čistoty,
Plameni božské lásky,
Hvězdo svatosti,
Nádobo božské milosti,
Postrachu pekla,
Sloupe Církve svaté,
Těšiteli zarmoucených,
Útočiště hříšníků,
Světlo bezradných,
Podporo malomyslných,
Berlo zoufalých,
Velký divotvůrce,
Dobrotivý zprostředkovateli božího požehnání,
Rychlý přímluvce tebe vzývajících,
Nejvěrnější pomocníku v tebe důvěřujících,
Ochotný pomocníku bídu trpících,
Rychlý pomocníku ve spletitých záležitostech,
Mocný přímluvce v beznadějných záležitostech,
Laskavý ochránce svých ctitelů, oroduj za nás
Můj zvláštní patrone,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi!